Polityka Prywatności

Zaczarowana Kraina respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu informuje, że dane osobowe zawarte np. w formularzach rekrutacyjnych, przechowywane są i przetwarzane zgodnie z wymogami prawa, a w szczególności w zgodzie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.).  Zgromadzone dane osobowe przechowywane są w sposób zapewniający właściwą ochronę.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zaczarowana Kraina z siedzibą w Bninie, ul. Krauthofera 9A. Z administratorem można kontaktować pisemnie na adres siedziby administratora lub adres e-mail: rekrutacja@zaczarowanakraina.pl

Pana/Pani dane osobowe oraz dane Pana/Pani dziecka przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO w celu:

– rekrutacji dzieci do Zaczarowanej Krainy na podstawie art.6 ust.1 lit. b) i c) Rozporządzenie PE i R (UE)2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych;

– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych oraz danych Pana/Pani dziecka będą dyrektor, nauczyciele, pracownicy administracji, uprawnione organy publiczne w trybie wnioskowania.

Osobom, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, przysługują prawa:

– prawo dostępu do danych osobowych,

– prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,

– prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,

– prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,

– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,

– prawo do cofnięcia zgody – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO,

– wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.