O projekcie

Nazwa projektu: Zaczarowana Kraina

Numer projektu: RPWP.08.01.01-30-0153/17

Okres realizacji: 01.03.2018-31.08.2019

Wkład Funduszy Europejskich: 711 143,02 zł

Całkowita wartość projektu: 836 638,85 zł

Nazwa wnioskodawcy: J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz

Cele główne projektu:

Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej 60 dzieci, w tym 6 dzieci z niepełnosprawnościami w Gminie Kórnik o wskaźniku upowszechnienia edukacji przedszkolnej poniżej średniej dla województwa wielkopolskiego. Ponadto jego założeniem jest objęcie wszystkich dzieci zajęciami dodatkowymi oraz 26 z nich wysokiej jakości specjalistycznymi działaniami.

Planowane efekty:

Wsparcie otrzyma 30 dziewczynek i 30 chłopców w wieku przedszkolnym, w tym sześcioro dzieci z niepełnosprawnościami, tj. posiadających orzeczenie lub opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność wydane przez zespół z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju). Wszystkie dzieci biorące udział w projekcie będą miały swoje miejsce zamieszkania w województwie wielkopolskim, dodatkowo połowa z przyjętych dzieci będzie zamieszkiwać tereny wiejskie Gminy Kórnik. Kryterium przyjęcia będzie  wiek dziecka tj. 3-4 lata (w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość objęcia wsparciem dzieci 2,5 letnich).

Działania w projekcie:

  1. Utworzenie miejsc wychowania przedszkolnego.
  2. Praca merytoryczna z dziećmi w nowoutworzonym ośrodku wychowania przedszkolnego.
  3. Organizacja zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci.
  4. Organizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z deficytami.